Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pomorska Aktywność Zawodowa

_______

 

1. Informacja o Projekcie

 1. Projekt „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA” numer RPPM.05.05.00-22-0026/16 (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez Róg Sp. j. Consulting & Business Training (Lidera Projektu/Beneficjenta Projektu) oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku (Partnera Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego.
 3. Okres realizacji Projektu: od 2017-06-01 do 2019-12-31.

 

2. Grupa docelowa i formy wsparcia

Grupa docelowa
 1. Projekt ukierunkowany jest na poprawę sytuacji na rynku pracy 470 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
 2. W ramach w/w grupy docelowej:
  a) osoby w wieku 25+ – będą stanowiły 80% grupy docelowej (376 osób),
  b) osoby w wieku 50+ – będą stanowiły 20% grupy docelowej (94 osoby),
  c) kobiety – będą stanowiły 40% grupy docelowej (188 osób),
  d) osoby niepełnosprawne – będą stanowiły 5% grupy docelowej (24 osoby),
  e) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne) – będą stanowiły 60% całej grupy docelowej (282 osoby),w tym osoby w wieku 25+ z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne) – będą stanowiły co najmniej 226 osób.
Formy wsparcia

W ramach Projektu „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA” realizowane są następujące (łącznie ze sobą) formy wsparcia Uczestników/czek Projektu:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych – bezpłatnie.
 2. Kurs zawodowy/szkolenie wraz z egzaminem – dofinansowany w 95% wartości danego kursu/szkolenia i egzaminu.

 

3. Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Róg Sp. j. Consulting & Business Training Biuro Projektu: ul. Waśkowskiego 13,
  84-200 Wejherowo.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły – do wyczerpania miejsc na daną grupę szkoleniową z określonej tematyki z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc na daną grupę szkoleniową z określonej tematyki tworzone będą listy rezerwowe.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Preferowane są osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 50+, 25+, niepełnosprawne oraz kobiety – jako osoby znajdujące się w gorszym położeniu na rynku pracy i mające trudniejszy dostęp do szkoleń. Jednoznaczne przyporządkowanie danej osoby do poszczególnych w/w kategorii osób daje dodatkowe punkty wagowe, odpowiednio:+ 20%    – kobieta,
  + 20%    – osoba niepełnosprawna,
  + 20%    – osoba z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne),
  + 20%    – osoba 50+,
  + 20%    – osoba 25+.
 7. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie winna w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA”.
 9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu (zał. 1 formularz zgłoszeniowy, zał. 2 deklaracja uczestnictwa, zał. 3 i 4 oświadczenia, zał. 5 analiza potrzeb szkoleniowych, zał. 6 ankiety monitoringowo/ewaluacyjne, zał. 7 umowa uczestnictwa w Projekcie) dostępny jest w Róg Sp. j. Consulting & Business Training Biuro Projektu ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo oraz w Internecie – strona www Lidera i Partnera.
 10. Na podstawie wstępnej weryfikacji, w oparciu o formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na tej podstawie zostanie poproszony o przedłożenie uzupełnionych, pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
 11. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej utworzenie grupy szkoleniowej lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu.
 12. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę projektu dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki projektu do udziału w nim i korzystania z form wsparcia w ramach projektu.

 

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, na podstawie której weźmie udział w:
  a) Analizie potrzeb szkoleniowych,
  b) Kursie zawodowym/szkoleniu wraz z egzaminem.
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w 4 pkt 1 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo), przy czym uczestnictwo w analizie potrzeb szkoleniowych oraz w egzaminach zewnętrznych jest w 100 % obowiązkowe.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Lidera Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu).
 4. Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) będzie skutkowało, prawem Lidera do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu (jego/jej miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej, w przypadkach kiedy będzie to możliwe), niemożliwością przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, tym samym nieotrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Lidera Projektu kosztów udzielonego wsparcia.
 5. Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony/na z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
 6. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i odzieży ochronnej (jeśli je otrzymał/ła).

 

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Lidera Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp.

 

6. Polityka prywatności i poufności

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu oraz Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Lidera Projektu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera Projektu w oparciu o akty prawne obowiązujące w prawie polskim i wytyczne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokumentacja będąca podstawą do rekrutacji i udziału w Projekcie, stanowiąca załączniki do niniejszego Regulaminu, przygotowana przy użyciu innych formularzy, wypełniona niekompletnie, podpisana nieczytelnie lub podpisana przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w Projekcie, będzie odrzucana.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 3. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 1
 4. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 2
 5. Analiza potrzeb edukacyjnych Uczestnika/czki
 6. Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie
 7. Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór)

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdziesz       tutaj

partnerzy

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 786 131 122

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.00 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast