Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA EDYCJA 2.0

 

 1. Informacja o Projekcie

 1. Projekt „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA EDYCJA 2.0” numer 05.05.00-22-0108/19 (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING (Beneficjenta Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego.
 3. Okres realizacji Projektu: zgodnie z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji założony dla wersji pierwotnej Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu od 2020-01-01 do 2021-08-31 (zmiana okresu realizacji projektu nie wymaga zmiany dokumentów realizacyjnych projektu w tym regulaminów).

 

2. Grupa docelowa i formy wsparcia

Grupa docelowa

 1. Projekt ukierunkowany jest na poprawę sytuacji na rynku pracy 245 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.
 2. W ramach w/w grupy docelowej:
 • osoby w wieku 18-24 lat – będą stanowiły 20% grupy docelowej (49 osób),
 • osoby w wieku 25+ – będą stanowiły 80% grupy docelowej (196 osób),
 • osoby w wieku 50+ – będą stanowiły 4,90% grupy docelowej (12 osób),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (184 osób) (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne) i osoby w wieku 50+ (12 osób) będą stanowiły 80% całej grupy docelowej – co najmniej 196 osób,
 • kobiety – będą stanowiły 55,10% grupy docelowej (135 osób),
 • osoby z niepełnosprawnościami – będą stanowiły 4,9% grupy docelowej (12 osób),
 • liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie (62 MMŚP).


Formy wsparcia

W ramach Projektu „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA EDYCJA 2.0” realizowane są następujące (łącznie ze sobą) formy wsparcia Uczestników/czek Projektu:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych (edukacyjnych w zakresie kwalifikacji/kompetencji) – bezpłatnie dla 100% Uczestników/czek projektu.
 2. Kurs zawodowy/szkolenie kwalifikacyjne/kompetencyjne wraz z egzaminem – dofinansowany w 95% wartości danego kursu/szkolenia i egzaminu.

Minimum 85% w odniesieniu do liczby osób należących do każdej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu, tj.: 157 osób o niskich kwalifikacjach, 11 osób w wieku 50 lat i więcej, 167 osób w wieku 25 lat i więcej.

 

3. Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING Biuro Projektu: ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju z pełnym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i cykliczno-ciągły – do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc tworzone będą listy rezerwowe.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają są osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 50+, 25+, z niepełnosprawnościami oraz kobiety – jako osoby znajdujące się w gorszym położeniu na rynku pracy i mające trudniejszy dostęp do szkoleń. Jednoznaczne przyporządkowanie danej osoby do poszczególnych w/w kategorii osób daje dodatkowe punkty wagowe, odpowiednio:
 • + 20%    – kobieta,
 • + 20%    – osoba z niepełnosprawnością,
 • + 20%    – osoba z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do
  ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne),
 • + 20%    – osoba 50+,
 • + 20%    – osoba 25+.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie winna w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA EDYCJA 2.0”.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA EDYCJA 2.0” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu (zał. 1 formularz zgłoszeniowy, zał. 2 zaświadczenie zatrudnienie, zał. 3 oświadczenie osoby samozatrudnionej, zał. 4 deklaracja uczestnictwa, zał. 5 i 6 oświadczenia, zał. 7 analiza potrzeb szkoleniowych, zał. 8 ankiety monitoringowo/ewaluacyjne, zał. 9 umowa uczestnictwa w Projekcie) dostępny jest w RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING Biuro Projektu ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo oraz w Internecie – strona www Beneficjenta.
 4. Na podstawie wstępnej weryfikacji, w oparciu o formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, Kandydat/ka zostanie poinformowany/a
  o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na tej podstawie zostanie poproszony/a o przedłożenie uzupełnionych, pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu – warunek ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie.
 5. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej rozpoczęcie wsparcia w ramach projektu lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu.
 6. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę projektu dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki projektu do udziału w nim i korzystania z form wsparcia w ramach projektu.

 

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, na podstawie, której weźmie udział w:
 2. Analizie potrzeb szkoleniowych,
 3. Kursie zawodowym/szkoleniu kwalifikacyjnym/kompetencyjnym wraz z egzaminem.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w 4 pkt 1 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo), przy czym uczestnictwo w analizie potrzeb szkoleniowych oraz w egzaminach jest w 100 % obowiązkowe.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Beneficjenta Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu).
 6. Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) będzie skutkowało, prawem Beneficjenta do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu (jego/jej miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej, w przypadkach, kiedy będzie to możliwe), niemożliwością przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, tym samym nieotrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Beneficjenta Projektu kosztów udzielonego wsparcia.
 7. Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony/na z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
 8. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i odzieży ochronnej, (jeśli je otrzymał/ła).

 

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Beneficjenta Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp.

 

6. Polityka prywatności i poufności

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu oraz Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu w oparciu o akty prawne obowiązujące w prawie polskim i wytyczne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokumentacja będąca podstawą do rekrutacji i udziału w Projekcie, stanowiąca załączniki do niniejszego Regulaminu, przygotowana przy użyciu innych formularzy, wypełniona niekompletnie, podpisana nieczytelnie lub podpisana przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w Projekcie, będzie odrzucana.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Zaświadczenie zatrudnienie.
 3. Oświadczenie osoby samozatrudnionej.
 4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.
 5. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 1.
 6. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 2.
 7. Analiza potrzeb edukacyjnych Uczestnika/czki (wzór).
 8. Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór).
 9. Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór).

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdziesz       tutaj

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 739 089 097

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast